:םוקימ 
ןורמוש ירה לש םייברעמה תודרומב
ןיעה שארל ןופצמ ,ת"פל חרזמ-ןופצמ
.ס"כו ןורשה דוהל חרזמ-םורדמו
 
 
1983  :המקה תנש 
.םנוד 1,750  :טופיש חטש 
םיבשות 4,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,500  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
וכרוא לכל בושיל םיקשונה םינרואה תורעיב
.ברעמ דצמ
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,םירפא.נ.ד ,תינרוא תימוקמ הצעומ
03-9360204 :סקפ ,03-9360465 :ןופלט ,44813