:םוקימ 
.ןורשב רפח קמעב תנכוש  
 
.הנש 400 ינפל  :המקה תנש 
.םנוד 9,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 9,000  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ע ול קנעוהש יפכ שדחה בושיה לש ומש  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,6 .ד.ת ,לאסכא תימוקמ הצעומ
06-6550906 :סקפ ,06-6554196 :ןופלט ,16920