:םוקימ 
השולשכ ,ןורשב רפח קמעב תנכוש
מ"ק השימחו הרדחל תימורד מ"ק
.ןוכיתה םיה ףוחל תיחרזמ
 
 
1954  :המקה תנש 
.םנוד 1,650  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ורשק בושיה םש לש םייארקמה ןיכומיסה
.(ד"כ ,'ב םיכלמ) ןיכיוהיל ותוא
 
:תושרה תבותכ 
ןיכילא ,35 יזבש 'חר :ןיכילא תימוקמ הצעומ
38908
6365662-04 :סקפ 6365840-04 / :'לט

6366063 -04 / :'לט : הצעומה שאר תכשל
6365662-04 :סקפ
elyackin@netvision.net.il