:םוקימ 
.ןורמוש הצוח שיבכל ךומסב  
 
1977  :המקה תנש 
.םנוד 900  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,500  
:היסולכוא 
----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
בושי םש לע "םיראפ" בושיה ארקנ הליחתב
םשב הרחב תיצראה תומשה תדעו ךא ,םודק
.ךומסה לחנה םשכו ,איבנה לאומש ש"ע "הנקלא"
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,םירפא .נ.ד ,הנקלא תימוקמ הצעומ
03-9363103 :סקפ ,03-9362333 :ןופלט ,44814