:םוקימ 
ךומס ,יברעמה ןותחתה לילגב תמקוממ
םורד מ"ק 15 -כ ןולובז קמעל
תינופצ מ"ק 3 -כו וכעל תיחרזמ
.םערפשל תיחרזמ
 
 
1960  :המקה תנש 
.םנוד 18,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,500  
:היסולכוא 
-----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
-----------  
:תושרה תבותכ 
.ד.ת ,30012 .דוקימ ,ןילבעא תימוקמ הצעומ
04-9869192 :סקפ ,04-9869239 :םינופלט ,172