:םוקימ 
םילשורימ ךרדה עצמאב ,ןויצע שוג
.ןורבחל
 
 
1983  :המקה תנש 
.םנוד 4,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,500  
:היסולכוא 
25,000 - 20,000
.םיבשות 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןופצמ תנכושה ,םחל-תיב לש יפולחה המש
.בושיל
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ 1022 .ד.ת ,תרפא תימוקמ הצעומ
02-9931505 :סקפ ,02-9939393 :ןופלט ,90435