:םוקימ 
ץוביק - םורדב :הצעומה תולובג
לת שיבכ - ןופצב ,"ינריס רצנ"
הלמר - חרזמב ,םילשורי-ביבא
."אפורה ףסא" םילוח תיב - ברעמבו
 
 
1907  :המקה תנש 
.םנוד 12,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תצובק שארב דמעש יקחצי בקעי ברה ש"ע
הקיתעה תימורה ראבה יוליג דובכלו םידסיימה
.םוקמב התלגתנש
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,5 .ד.ת ,בקעי ראב תימוקמ הצעומ
08-9281595 :סקפ ,08-9282013 :ןופלט ,70300