:םוקימ 
רטמ 500 -כ ,ןלוגה תמר ןופצב
הירוס ןיב ימואלניבה לובגהמ
רפכל תיחרזמ מ"ק 3 -כו לארשיל
.הדעסמ ןכשה יזורדה
 
 
1870  :המקה תנש 
.םנוד 7,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 4,500 -כ  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תא ףסוא דימתו םירה העברא ףקומ רפכה .1
,םימל זוכיר לש הרוצב םידדצה לכמ םימה
לש העקיבמ האב אתאעקוב .2 .(העקיב) תיברעב
תיברעב תוקיתע ,תוקיתע הב ואצמנ רשא םימ
.(רא'תא)
 
:תושרה תבותכ 
,94001 ןלוגה תמר ,אתאעקוב תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6981478 :ןופלט ,12437 .דוקימ
06-6982060