:םוקימ 
הוקת-חתפל תיחרזמ-תימורד מ"ק 15
הדשל תיחרזמ-תינופצ מ"ק -15ו
.ןוירוג ןב הפועתה
 
 
1981  :המקה תנש 
.םנוד 1653.8  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,800  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ל"צאה ידקפממ ,ל"ז רזעילא ןב הירא ש"ע
.תורחה תעונת יגיהנממו
 
:תושרה תבותכ 
ןיעידומ .נ.ד ,הירא תיב תימוקמ הצעומ
08-9298995 :סקפ ,08-9297454 :ןופלט ,71947