:םוקימ 
תוגספ לע ,ןורימ רה עבט תרומש בלב
.ןוילעה לילגב ,ןורימו יראה רה
 
 
11 -ה האמה  :המקה תנש 
םנוד 4,650  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,800  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
י"ע ושבכנש ןענכ ירעמ תחאכ הנושארל תרכזנ
.ס"הנפל 15 -ה האמב ישילשה סמתוחת
 
:תושרה תבותכ 
,24990 .דוקימ ,ןא'ג תיב תימוקמ הצעומ
04-9802240 :סקפ ,04-9802220 :ןופלט