:םוקימ 
תימורד מ"ק 8 ,הדוהי ירה
אובמ םיבושיל ךומסב ,םילשוריל
.הסדה רוצו רתיב
 
 
1988  :המקה תנש 
.םנוד 4,300  :טופיש חטש 
םיבשות 25,000  
:היסולכוא 
70,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
זכרמ היהש ,רתיב םודקה ידוהיה בושיה ש"ע
רב ודמע ושארב ,ימורה ןוטלשב לודגה דרמה
.אביקע יברו אבכוכ
 
:תושרה תבותכ 
רתיב 38 אביקע יבר 'חר ,תיליע-רתיב תייריע
02-5806416 'סקפ ,02-5888111 ,תיליע
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
תיליע-רתיב רתאל