:םוקימ 
לובגב ,ףוחה שיבכ לע ןכוש בושיה
תימורד מ"ק 40 -כ ,למרכה - ןורשה
.הפיחל
 
 
1922  :המקה תנש 
.םנוד 16,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,000  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןימינב ןורבה םש לע יורק הנימינב בושיה
.דלישטורד דנומדא
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,8 .ד.ת ,הנימינב תימוקמ הצעומ
.סקפ ,06-6388511/2/3 :ןופלט ,30550
06-6380246