:םוקימ 
ןכושה ירפכ בושי וניה ש"יע ינב
הרדגל תימורד מ"ק 3 -כ הלפשב
הימסמ - ם"אר תמוצ שיבכה עטקב
.הנבי ןג - רוצח ץוביק הכאוב
 
 
1957  :המקה תנש 
.םנוד 1,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
-----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
יבר לש תובית ישאר אוה בושיה לש ומש :
בושיה ינובמ לבוקמו בר ,רגניזלש ףסוי אביקע
תדוגא ילעופ" יגהנממ ,לארשי ץראב ירבעה
.הווקת חתפ ינובמו "לארשי
 
:תושרה תבותכ 
,םימקיש .נ.ד ,ש"יע ינב תימוקמ הצעומ
:סקפ ,08-8591986 :ןופלט ,79845 .דוקימ
08-8592947