:םוקימ 
ודיגמ תמוצ ןיב - הרע ידאוב
.הרדחל
 
 
1997  :המקה תנש 
.םנוד 1,700  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
םיבשות 7,000 -כ
.(םינש 5 -כ דועב) 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,העטרב םירפכה תשולש תומש לש תובית ישאר
.היואעומו הלהס א ןיע
 
:תושרה תבותכ 
,הרדח 52 לצרה 'חר ,ה"מסב תימוקמ הצעומ
:ןופלט ,38241 .דוקימ ,3035 .ד.ת
06-6343336 :סקפ ,06-6343333