:םוקימ 
םקוממ .ןועבט תירקל חרזמ םורדמ
קמע לע הפוצו ןותחתה לילגב
.ןולובז
 
 
1965  :המקה תנש 
.םנוד 3,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 4,800  
:היסולכוא 
----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תבריח איהש - המסבמ רזגנ ןועבט תמסב םשה
תמקוממה הבריח אוהש ןועבטו ינבלצה םויסהב
.ןועבט תירקל חרזממ
 
:תושרה תבותכ 
,36008 .דוקימ ,ןועבט תמסב תימוקמ הצעומ
04-9832403 :סקפ ,04-9836769 :ןופלט