:םוקימ 
שיבכה תברקב ןכוש הנעב הנעב
,וכעל תיחרזמ מ"ק 17 -כ ,תפצ-וכע
300 -כו ,לאימרכל תיברעמ מ"ק 2-3
.םיה ינפ לעמ רטמ
 
 
1976  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
םיבשות 5,800 -כ  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תינענכה הרייעב ומיקה ,הירוטסיהה יפ לע
ארקנ ךכ רחאש "תנע תיב" ומשש לאל הליפת תיב
.הנעב םיבשותה יפב
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,513 .ד.ת ,הנעב תימוקמ הצעומ
04-9986774 :סקפ ,04-9888522 :ןופלט ,20189