:םוקימ 
הנח-סדרפ ןיב ינופצה ןורשב
.הנימינבל
 
 
1903  :המקה תנש 
.םנוד 11,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,000  
:היסולכוא 
3000 -כ 2003 תנשל
.םיבשות 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןורבה לש ותייער (הדע) הדיאלדע ש"ע
.דלישטור
 
:תושרה תבותכ 
,םינושארה 'חר ,הדע-תעבג תימוקמ הצעומ
06-6388583 :סקפ/ןופלט ,37808 .דוקימ