:םוקימ 
תיחרזמ מ"ק 5 קחרמב ,יברעמה לילגב
.וכעל
 
 
1989  :המקה תנש 
.םנוד 8,300  :טופיש חטש 
.םיבשות 14,500  
:היסולכוא 
16,200 -כ 2000 תנשל
.םיבשות 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,הטמ ושוריפ רכמ ,השדחה ושוריפ הדיד'ג
םיאמורה תואבצה לש הדקפמ וא הטמל סחוימ
.וכע לע ורצש
 
:תושרה תבותכ 
,25110 .דוקימ ,רכמ-הדיד'ג תימוקמ הצעומ
04-9964370 :סקפ ,04-9964831 :ןופלט