:םוקימ 
וכעל תיחרזמ מ"ק 10  
 
16 -ה האמה  :המקה תנש 
.םנוד 4,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,000 -כ  
:היסולכוא 
-----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
בושיה תוסירה לע יונב בושיהש הרבס הנשי
,ןועמש יבר לש ובשומ םוקמ ,סני'ג ירבעה
רפכהש תרמוא תרחא הרבס .םשה רוקמ ןאכמו
ילואו ,רסיק סוילוי ימורה גיהנמה ש"ע ארקנ
ושוריפש ,"סל'ג" יברעה לעופה לש תוויע הז
.בשייתה וא בשי
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,67 .ד.ת ,סילו'ג תימוקמ הצעומ
04-9962238 :סקפ ,04-9963423 :ןופלט ,24980