:םוקימ 
לש יחרזמה ודיצמ תנכוש הנבי ןג
'סמ שיבכ) ןולקשא ביבא-לת שיבכ
.(4
 
 
1931  :המקה תנש 
.םנוד 10,580  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,000  
:היסולכוא 
. -30,000כ  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
------  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,לצרה 'חר ,הנבי-ןג תימוקמ הצעומ
08-8574566 :סקפ ,08-8574566 :ןופלט ,70800