:םוקימ 
.לאכימ-ןגעמ ץוביקל הירסיק ןיב  
 
1782  :המקה תנש 
.םנוד 1,520  :טופיש חטש 
.םיבשות 9,000  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
םינינתה לחנל לעמ אצמנה יאמורה רשגה םש לע
.(אקרז-לא ידאו)
 
:תושרה תבותכ 
רס'ג ,1 .ד.ת ,אקרז לא רס'ג תימוקמ הצעומ
,06-6361198 :ןופלט ,37858 .דוקימ ,אקרז לא
06-6360046 .סקפ