:םוקימ 
רה תולגרמל לאערזי קמעב יברע רפכ
יריוא וקב מ"ק 10 -כ ,רובת
.תרצנל תיחרזימ
 
 
-ב תימוקמ הצעומכ הזרכוה
1961 
:המקה תנש 
.םנוד 7,200  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,500  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
םוקמ :השוריפש "רבד" תינענכה הלימהמ
רפכל םיאתמ הז םש ,ןכאו ,ןאצה תייערל
.הערמ תומוקמב רישעה הירובד
 
:תושרה תבותכ 
,הירובד ,5 .ד.ת ,הירובד תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6701344 :ןופלט ,16910 .דוקימ
06-6701996
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
ונלוכל בל הירובד
עדימ ,תושדח ליכמ רתאה .תיברעה הפשב ,הירובד רפכ לש ימשרה רתאה
רפכה לע תונומתו

  תוימוקמ תויושר
הירובד תימוקמ הצעומ