:םוקימ 
ךרדה עצמאב ,ןינחס תעקב חרזמ
ברעמ ןופצמ מ"ק 20 -כ ,הירבט-וכע
.ינלוג תמוצל
 
 
1975  :המקה תנש 
.םנוד 7,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 65,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
- אנח ,תיטנזיבה הפוקתהמ רזנמ - רייד
היהש ינבלצה אבצה דקפמ לש ומשל סחוימ
.םוקמב
 
:תושרה תבותכ 
,24973 .דוקימ ,אנח רייד תימוקמ הצעומ
06-782013 :סקפ ,06-782039 :ןופלט