:םוקימ 
תיחרזמ מ"ק 17 תפצ וכע שיבכב
.וכעל
 
 
1975  :המקה תנש 
.םנוד 4,759  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,500  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
רפכמ אצי ינאלי'ג רדאקלא דבע דמחמ ךישה
םש לעפו דאדגבל רבע ,סרפ ברעמב ןאלי'ג
."הירדאקלא" ישיורדה רדסמה סוסבל
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,1 .ד.ת ,דסא-לא ריד תימוקמ הצעומ
04-9989591 :סקפ ,04-998777 :ןופלט ,20188