:םוקימ 
.םילשוריל תיברעמ תינופצ  
 
:הצעומה ןוניכ תנש, 1986
1995 
:המקה תנש 
.םנוד 1,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 1,500  
:היסולכוא 
.םיבשות 5,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ליח י"ע ,העבגב המקוה הינשה םלועה תמחלמב
ביוא יסוטמ רותיאל ראדר תנחת ,יטירבה ריואה
."רדארה תעבג" םשה ןאכמ םייקלטיאו םיינמרג
 
:תושרה תבותכ 
,הדוהי ןופצ .נ.ד ,רדא רה תימוקמ הצעומ
:סקפ ,02-5344710 :ןופלט ,90836 .דוקימ
02-5700127