:םוקימ 
ירה לש םייברעמה תודרומה לע
-כ - הינתנו הרדחל תיחרזמ ןורמוש
.בושי לכמ מ"ק 22
 
 
1988  :המקה תנש 
.םנוד 12,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 4,350  
:היסולכוא 
-----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.בושיה לש ימורדה ולובגב רבועש ידאו ש"ע  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,רמז ראוד ,רמז תימוקמ הצעומ
09-643659 :סקפ ,09-643302 :ןופלט ,38828