:םוקימ 
לדגמ דיל לאערזי קמע ברעמ ןופצב
.תרצנל תיברעמ מ"ק 10 -כ ,קמעה
 
 
1997  :המקה תנש 
.םנוד 3,600  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,800 -כ  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
וכשמ רשא ,תיז יצע דאמ הברה םילדג םוקמב
תבריח ול וארק ןכלו ריזרזה ירופיצ תא רבעב
.ריזרז - בושיה םויה ארקנ המש לע ,ריזרז
 
:תושרה תבותכ 
,81 .ד.ת ,ללהנ ראוד ,ריזרז תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6415522 :ןופלט ,10600 .דוקימ
06-6415526