:םוקימ 
עבש ראבמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 13
,תקוש תמוצמ מ"ק ינשכ לש קחרמב
.דרעל ךרדב
 
 
1989  :המקה תנש 
.םנוד 7,425  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 25,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
יוצמה יגולואיכרא רתא ,רוח לתב םשה רוקמ
הפוקתהמ בושי ידירש ולגתנ וב ,רוזאב
ינמיס םע יברעה שוביכל דע ,תיטנזיבה
.רתוי תומודק תופוקתמ םג תובשייתה
 
:תושרה תבותכ 
,הרוח יחרזא זכרמ ,הרוח תימוקמ הצעומ
:סקפ ,07-6510991 :ןופלט ,85730 .דוקימ
07-6510985