:םוקימ 
ןיב רשקמה 89 שיבכ ריצ לע םקוממ
לובגה וק לע ןכוש ,תפצ - הירהנ
.ינופצה
 
 
1967  :המקה תנש 
ראתמה חטש ,םנוד 4,000
.םנוד 1500 יכ 
:טופיש חטש 
96% ,םיבשות 4,500
.םיזורד
 
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
הפוקתל רושקה ןימוי קיתע בושי שיפרוח
ירימאל ןכשמ הווה ךשמהב ,תיטנזיבה
שיפרוח ומש הארנכ ןאכמו ,השפארחלא
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,2 .ד.ת ,שיפרוח תימוקמ הצעומ
04-9979103 :סקפ ,04-9972951 :ןופלט ,25155