:םוקימ 
.הניפ שארל דומצ ,ןוילעה לילגב  
 
1954  :המקה תנש 
.(1997) םנוד 5,170  :טופיש חטש 
.םיבשות 10,000  
:היסולכוא 
------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ירויווא וק מ"ק 3 -כ אצמנה תוקיתעה רתא
.רוצחל תינופצ
 
:תושרה תבותכ 
רוצח ,40 .ד.ת ,תילילגה רוצח תימוקמ הצעומ
,06-6916900 :ןופלט ,10300 .דוקימ ,תילילגה
06-6936641 :סקפ