:םוקימ 
ןיב יברעמה קלחב ןוילעה לילגב
ןיעיקפל הירהנ
 
 
1990  :המקה תנש 
.םנוד 32,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 4,500  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
דואמ םודק בושיה .תימראב ורוקמ חוני םשה
קוספ ,ו"ט קרפ 'ב םיכלמב ך"נתב רכזנ ומשו
תורוקמבו ,תומוקמ המכב ך"נתב רכזוה ת'ג .29
.םירחא
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ 1 .ד.ת ,ת'ג חוני תימוקמ הצעומ
04-9973335 :סקפ ,04-9979072 :ןופלט ,25145