:םוקימ 
,ןפת סכר לש וזכרמב ףתכ לע ןכוש
זכרמב ברעמ-חרזמ ןוויכב ךשמנה
.יברעמה לילגה
 
 
1959  :המקה תנש 
.םנוד 15,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 10,500  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,"יכראה יאשוח" לש ומש לע ארקנ בושיה
.דוד ךלמה לש וצעוי
 
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,24967 .דוקימ ,אכרי תימוקמ הצעומ
04-9966917 :סקפ ,04-9963789