:םוקימ 
הלפשה ןיב יברעמה ןותחתה לילגב
מ"ק 15 קחרמב לילגה ירהו
.וכע ריעהמ החרזמ-םורד
 
 
,ס"הנפל 13 -ה האמה
1974 הצעומה 
:המקה תנש 
.םנוד 7,104  :טופיש חטש 
. םיבשות 7,500  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
יפל םהיניבמ יטננימודהו דחא שורפמ רתוי שי
."לובגה ץרא"ו "לובכה תמדא" המדאה גוס
 
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,24963 .דוקימ ,לובאכ תימוקמ הצעומ
04-9945818 :סקפ ,04-9946493