:םוקימ 
קמע תירוזא הצעומל הירבט ןיב
.תרנכ תמוצל ךומס ,ןדריה
 
 
1908  :המקה תנש 
.םנוד 7,000  :טופיש חטש 
.תוחפשמ 1,500  
:היסולכוא 
----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ןונגע ישל סחוימ םשה ,דומצה תרנכ םי ש"ע  
:תושרה תבותכ 
,ןדריה קמע .נ.ד ,תרנכ תימוקמ הצעומ
.סקפ ,06-6750142 :ןופלט ,15105 .דוקימ
06-6751081