:םוקימ 
.דרע ריעל תיברעמ מ"ק 13  
 
1982  :המקה תנש 
.םנוד 14,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ףיסכ תבריח  
:תושרה תבותכ 
,עבש ראב 6421 .ד.ת ,הפייסכ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,9972710 :ןופלט ,84162 .דוקימ
07-9972731