:םוקימ 
.ישי תמוצל ליבומה תמוצ ןיב  
 
1936  :המקה תנש 
.םנוד 1,600  :טופיש חטש 
,םיבשות 2,500 :הייבעכ
1,000 :הר'גא'גח
-כ :שאבטו םיבשות
.םיבשות 650
 
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
----------  
:תושרה תבותכ 
.ד.ת , הר'גא'גח-שאבט-הייבעכ תימוקמ הצעומ
:ןופלט ,30925 .דוקימ ,היבעכ 263
04-9531976 :ברפ ,04-9531748