:םוקימ 
תיחרזמ תינופצ מ"ק 7 -כ ,ןורשב
.םסאק רפכל ןופצמ ,הווקת -חתפל
 
 
1963  :המקה תנש 
םנוד 2,400  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,000 -כ  
:היסולכוא 
-----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
איבנ לא םשב ימלסומ שודק םש לע ארקנ רפכה
תורעמו םיספיספ .םוקמב אצמנ ורבקש ,ארב
בושי לע םידיעמ ,רפכב ולגתנש ,תויתוכאלמ
.םודק
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,700 .ד.ת ,ארב רפכ תימוקמ הצעומ
03-9382018 :סקפ ,03-9389173 :ןופלט ,45863