:םוקימ 
,ןוילעה לילגה לש יברעמה וקלחב
,רכשא רה לש םיינופצה ויתודרומ לע
.ןפת לבח ןופצב
 
 
1982  :המקה תנש 
םנוד 4,701  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 12,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ויתובוחרו בושיה םש תא אורקל התיה הנווכה
ישיא ש"ע אלו םירהו תורהנ ,םיצע ,םיחרפ ש"ע
.רוביצ
 
:תושרה תבותכ 
,25147 .דוקימ ,םידרו רפכ תימוקמ הצעומ
04-9979131 :סקפ ,04-9977142 :ןופלט