:םוקימ 
תיחרזמ מ"ק 7 ,הפיחל ביבא לת ןיב
.ןורשה יבושי בלב ,הינתנ ריעל
 
 
1932  :המקה תנש 
.םנוד 12,700  :טופיש חטש 
.םיבשות 9,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 48,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
שארב דמע רשא בושיה דסיימ ,רשיפ הנוי ש"ע
.האמה תליחתב םיבשייתמ תצובק
 
:תושרה תבותכ 
,הנוי רפכ 1 תרש ,הנוי רפכ תימוקמ הצעומ
:סקפ 09-8985381-5 :ןופלט 40300 .דוקימ
09-8986199