:םוקימ 
ןופצמ מ"ק 10 -כ יברעמה לילגב
.וכעל חרזמ
 
 
1925  :המקה תנש 
.םנוד 6,860  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,500  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
םינענכהו םיקניפה תפוקתב םייק היה בושיה
.הלא תופוקתב דוע ומש רוקמו
 
:תושרה תבותכ 
,24908 .דוקימ ,ףיסי-רפכ תימוקמ הצעומ
04-9961801 :סקפ ,04-9962529 :ןופלט