:םוקימ 
תרצנ שיבכה דצב יחרזמ ןותחת לילג
.הירבט -
 
 
1969  :המקה תנש 
.םנוד 10,660  :טופיש חטש 
.םיבשות 14,000  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
"תילילגה אנכ" המודקה ריעהמ רזגנ םשה
.ס"הנפל 20 -ה האמב תוראמה יבתכב הרכזנש
 
:תושרה תבותכ 
,16930 .דוקימ ,אנכ רפכ תימוקמ הצעומ
06-6516251 :סקפ ,06-6517741 :ןופלט