:םוקימ 
ברעמ ןופצמ ,ןומצע רה תולגרמל
ןופצמ מ"ק 16 -כ ,הפוטנ-תיב תעקבל
170 -כ לש עצוממ הבוגב ,תרצנ ריעל
.םיה ינפ לעמ רטמ
 
 
1964  :המקה תנש 
.םנוד 10,678  :טופיש חטש 
.םיבשות 12,000 -כ  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
- תונוש תורוצב ך"נתב רכזנ אדנמ רפכ
,תחא הרבס פ"ע ,ארקנ אוהו - "ידנמ" ,"אדנמ"
רבודמ תרחא הרבס פ"ע ,ידנמ רכששי ברה םש לע
.ןיידמ םשה לש תרזגנב
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,1089 .ד.ת ,אדנמ רפכ תימוקמ הצעומ
04-9863373 :סקפ ,04-9864710 :ןופלט ,17907
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
אדנמ רפכ