:םוקימ 
לש הבוגב העבג לע תאצמנ םסאק רפכ
תעבטב ,םיה ינפ לעמ רטמ 150
םוחתבו א"ת ןילופורטמ לש תישילשה
זוחמב לארשי תנידמ לש הבילה רוזיא
.זכרמה
 
 
.הנש 300 ינפל  :המקה תנש 
.םנוד 9,154  :טופיש חטש 
.םיבשות 14,000 -כ  
:היסולכוא 
-----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
----------  
:תושרה תבותכ 
,49940 .דוקימ ,םסאק רפכ תימוקמ הצעומ
03-9370078 :סקפ ,03-9370548 :ןופלט