:םוקימ 
4 -כ ,ןותחתה לילגב יסקר'צ רפכ
-כ ,רובת רפכל תיחרזמ תינופצ מ"ק
,ינלוג תמוצל תיחרזמ-תימורד מ"ק 6
.הירבטל תיברעמ-תימורד מ"ק 12 -כ
 
 
1876  :המקה תנש 
.םנוד 10,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,500  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תודועתב הנושארל רכזנ אמק רפכ לכ ומש
אמק רפכ-םודק םשה רוקמש םירמוא שי .תוינבלצ
אמכ) יברע ורוקמש םירמוא שיו (האובת)
הערמ םוקמ - אמקו העבג שארב רפכ אוה תיברעב
.(ןשד
 
:תושרה תבותכ 
לילגה 15235 .דוקימ ,המק רפכ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6760775 :ןופלט ,ןותחתה
06-6760989