:םוקימ 
שיבכ לע ינופצה בגנב אצמנ בושיה
מ"ק 15 -כ ,תקוש תמוצ םיבהל
רעיל קשונ ,עבש ראב ריעל תינופצ
.בהל
 
 
1985  :המקה תנש 
.םנוד 2,525  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,750  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.בהל תועבגל הבריקה  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,3 בגנ .נ.ד ,םיבהל תימוקמ הצעומ
07-6517473 :סקפ ,07-6517766 :ןופלט ,85338
 
 
  תוימוקמ תויושר
םיבהל בושיה לש ימשירה רתאה - טנרטניאה תשרב םיבהל
אוצמל ולכות רתאב .בגנבש םיבהל בושיה לש ימשירה רתאל םיאבה םיכורב
,היתוקלחמ ,תימוקמה הצעומה ,בושיה לש הירוטסיהה תודוא בר עדימ
תודסומה ,הליהקב םיעוריאה ,בושיה תביבס ,היתורישו היתוטלחה
בחר ימניד תונומת רגאמ רתאב יוצמ ןכ ומכ .דועו םיירחסמהו םיירוביצה
םניאש םישלוגה תושרל .הצעומה םע רשק רוצל תורשפאה תנתינו ףקיה
.הנהמ השילג .תילגנאה הפשב ליבקמ רתא םייק תירבע םירבוד