:םוקימ 
רבחמה שיבכל תימורד םקוממ בושיה
לע ,תקוש תמוצל םיבהל תמוצ ןיב
.חלמה םי-דרע-ביבא לת ישאר שיבכ
 
 
1990-1985  :המקה תנש 
.םנוד 5,600  :טופיש חטש 
םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
,תושפנ 4,500 -כ דוע
תררוגתמה דעי תיסולכוא
.טופישה חטשל ץוחמ 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ךא עודי וניא ,תיברעב "הייקל" וא "הייגל"
."האיצמ" תירבעב שוריפה
 
:תושרה תבותכ 
,עבש-ראב 6126 .ד.ת ,הייקל תימוקמ הצעומ
:סקפ ,07-6512361 :ןופלט ,84160 .דוקימ
07-6512363