:םוקימ 
תיברעמ מ"ק -10כ תנכוש ןויצ תרשבמ
םיפוצה םירה סכר לע םילשוריל
ינפ לעמ 'מ 750 הבוגב םילשוריל
.םיה
 
 
1964  :המקה תנש 
.םנוד 7,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 20,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 40,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
רה לע" 'ט קוספ 'מ והעישי רפסמ חוקל םשה
."ןויצ תרשבמ ךל ילע הובג
 
:תושרה תבותכ 
זועמ 3556 .ד.ת ,ןויצ תרשבמ תימוקמ הצעומ
,02-5348511 :ןופלט ,90805 .דוקימ ,ןויצ
02-5337363 .סקפ