:םוקימ 
ןיב רפתה וקל בורק ,יחרזמה לילגב
ןיב ןותחתהו ןוילעה ,םילילגה ינש
.לאימרכו הירבט ,תפצ םירעה
 
 
1956  :המקה תנש 
.םנוד 23,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 16,000 -כ  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
לשב תאזו הרעמ תנייצמה תיברעה הלימה .
תיברעה הלמה ןמ .2.רוזאב תורעמה יוביר
.הפיקת םוקמ תנייצמה רא'עמ
 
:תושרה תבותכ 
,3 .ד.ת ,(רא'עמ) רא'גמ תימוקמ הצעומ
,06-6786333 :ןופלט ,14930 .דוקימ ,רא'גמ
06-6781038 :סקפ