:םוקימ 
מ"ק 17 תפצ-וכע 85 שיבכ לע
.וכע ריעל תיחרזמ
 
 
1964  :המקה תנש 
.םנוד 9,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 10,000 -כ  
:היסולכוא 
--------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,םינפגה ימרכ תראפת ושוריפ ,םורכלא ד'גמ
.רפכה םסרפתה םתוכזב ,םינאתהו םיתיזה יעטמ
העקבהו םרכ תיב ארקנ רפכה תימורה הפוקתב
.םרכה תיב תעקב תירבעב תארקנ רפכה דיל
 
:תושרה תבותכ 
,20190 .דוקימ ,םורכלא ד'גמ תימוקמ הצעומ
04-9882325 :סקפ ,04-9883750 :ןופלט