:םוקימ 
ברעממ ןכושה יאלקח בושי איה לדגמ
הירבטל תינופצ מ"ק 8 -כ תרנכל
- הירבט שיבכ לע לברא רה ילושבו
.הניפ שאר
 
 
1910  :המקה תנש 
.םנוד 12,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 1,500  
:היסולכוא 
------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
אלדגמ" תומשב דומלתב רכזומ לדגמ בושיה
- תימורה הפשבו (םיגדה לדגמ) "אינונ
(םיגד דוביעו רומיש) "יאכירט"
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,290 .ד.ת ,לדגמ תימוקמ הצעומ
06-724343 :סקפ ,06-791480 :ןופלט ,14950